Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje

Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu Decolistwy w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej lub e-mail.
W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki:Decortec Robert Wojciechowski ul. Szarych Szeregów 4/6 05-110 Jabłonna.
Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.
W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zaołaty jakiego użył kupujący chyba ,że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu zapłaty.
Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Wymiary towarów podane w e-sklepie Decolistwy mogą póżnić się od rzeczywistych +/- 2 % .
Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:
1) w terminie określonym kartą gwarancyjną w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji znajdują się na stronie sklepu

2) w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy

3) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi albo osobie trzeciej wskazanej przez kupującego.

Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.

 

Zwroty


W przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu Decolistwy w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru. 
Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Decortec Robert Wojciechowski ul. Szarych Szeregów 4/6 05-110 Jabłonna.
Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem W takim wypadku konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do sprzedawcy.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-sklep Decolistwy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą lub drogą elektroniczną.
Konsument może zwrócić rzecz za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.