Regulamin Sklepu

§ Warunki ogólne

Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.Decolistwy.pl, zwany dalej e-sklepem Decolistwy, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie jest Decortec Robert Wojciechowski z siedzibą na ul.Aluzyjnej 25F/1013 kod pocztowy 03-149 Warszawa (zwany dalej: Sprzedawcą), Regon: 140683134, NIP:959-123-33-43, mail:rwojciechowski@o2.pl, telefon:602 643 259, (opłata naliczana zgodnie z cennikiem dostawcy usług, z którego korzysta osoba dokonująca połączenia).Organem,który zarejestrował działalność gospodarczą jest Prezydent miasta stołecznego Warszawa
Kupujący może składać reklamację na adres Decortec Robert Wojciechowski ul.Aluzyjna 25 F m. 1013, 03-149 Warszawa.
Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie Decolistwy towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.
Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-sklepu Decolistwy oraz w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej .
Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem o któtych mowa jest w kodeksie dobrych praktyk art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.

§ Zawarcie umowy (dokonywanie zakupów)

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu Decolistwy.
Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
Zastrzega się, że Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych) . W przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.
W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu Decolistwy . Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w dane własnego konta użytkownika (w szczególności we własne dane osobowe), do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym, w szczególności w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji email z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

§ Cena i warunki zapłaty

Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
Cena towaru wynika z oferty e-sklepu Decolistwy oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie Decolistwy cennikiem.
Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata, ePrzelewu na podstawie i w terminie podanym na wygenerowanym przez system e-sklepu dokumencie (f. proforma) albo za pobraniem.
Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia.
Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat: 
ING Bank Śląski
05 1050 1025 1000 0023 0885 6661.
Cena towaru w e-sklepie Decolistwy jest ceną brutto (koszty dostawy określa inny podpunkt regulaminu).
Dokumentem potwierdzającym zakup w e-sklepie Decolistwy jest paragon lub na życzenie faktura ze stawką podatku ZW (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT)
Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonych w systemie przedpłaty w przypadku, gdy po terminie 7 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata.
Sprzedawca nie żąda od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

 

§ Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

W przypadku zamówień opłaconych przelewem, lub w systemie e-płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską UPS. 
Zamówienia będą realizowane w zależności od stanów magazynowych od 3 do 14 dni roboczych.
Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
W przypadku przesyłki kurierskiej kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki (odmowa przyjęcia).Koszt zwrotu w takim przypadku ponosi sprzedawca.

§ Koszt dostawy

Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki oraz sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący.
Koszt dostawy stanowi integralną część zamówienia potwierdzonego na życzenie fakturą vat lub paragonem.

§ Reklamacje

Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu Decolistwy w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej lub e-mail.
W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Decortec Robert Wojciechowski ul. Szarych Szeregów 4/6 05-110 Jabłonna
Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.
W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba ,że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu zapłaty.
Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Wymiary towarów podane w e-sklepie Decolistwy mogą różnić się od rzeczywistych +/- 2 % .
Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:
1) w terminie określonym kartą gwarancyjną w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji znajdują się na stronie sklepu

2) w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy

3) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi albo osobie trzeciej wskazanej przez kupującego.

 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.

§ Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

W przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu Decolistwy w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru. 
Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Decortec Robert Wojciechowski ul. Szarych Szeregów 4/6 05-110 Jabłonna.
Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim wypadku konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do sprzedawcy.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-sklep Decolistwy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą lub drogą elektroniczną.
Konsument może zwrócić rzecz za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ Poufność danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-sklepu Decolistwy.

 

§ Prawo własności intelektualnej

Cała zawartość stron internetowych e-sklepu Decolistwy (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, ) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

 

§ Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu Decolistwy w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych.

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).

Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Decortec Robert Wojciechowski ul.Aluzyjna 25 F m. 1013 03-149 Warszawa, tel 602 643 259, mail rwojciechowski@o2.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Decortec Robert Wojciechowski
ul.Aluzyjna 25F/1013
03-149 Warszawa
tel: 602643259
mail: rwojciechowski@02.pl


Odstąpienie od umowy

Ja...............................niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzecz:
..............................................................
..............................................................
............................................................................................................................

Nr. zamówienia: ..............................................

Data zawarcia umowy :...................

Data odbioru :....................


Imię i Nazwisko :.............................................

Adres :......................................

Data :...............

Podpis:.................

 

 Załącznik do regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy